Total Pageviews

Friday, 29 February 2008

'Happy Now?'Y Cymro - 29/02/08

O’r drama ddi-eiriau at waith yr awdures Lucinda Coxton, a’i drama newydd ‘Happy Now?’ yn Theatr y Cottesloe, eto ar lannau’r Tafwys. Y tro yma, roeddwn i wedi methu cael tocynnau rhad am £10 ymlaen llaw, ac yn sgil ymweliad y foneddiges Bethan Gwanas â Llundain bell, mi es i giwio tu allan i’r theatr am 7.30 y bore er mwyn prynu tocynnau dydd. Dyna ogoniant arall y Theatr Genedlaethol yma yn Llundain, ac roedd 'na rhai wedi bod yn ciwio ers cyn chwech er mwyn cael tocynnau i weld ‘War Horse’ oedd yn dod i ben yr wythnos y buom ni yno.

Dyma ddrama gyfoes am bobol ifanc yn eu pedwardegau sy’n gweithio i fyw a byw i’w gwaith, tra’n ceisio magu’r teulu a chymdeithasau. Mae ‘Kitty’ (Olivia Williams) yn fam i ddau o blant, yn ddynes busnes llwyddiannus, ac yn briod â ‘Johnny’ (Jonathan Cullen) sydd wedi rhoi’r gorau i’w waith fel cyfreithiwr er mwyn bod yn athro. Yn sgil bywyd prysur y fam, a’r mynych gynadleddau sy’n rhaid ei fynychu, mae’r tad yn cael ei orfodi i fagu’r plant, sy’n ychwanegu mwy o densiwn i’r uned deuluol fregus. Mae’r ail gwpl yn dra gwahanol, ond eto’n ymdrechu’n galed i gadw’r briodas rhag chwalu. Mae ‘Miles’ (Dominic Rowan) yn gyfreithiwr alcoholic ac yn gyn cyd-weithiwr efo ‘Johnny’, sydd oherwydd ei sefyllfa druenus yn amharchu ei wraig ‘Bea’ (Emily Joyce). Drwy gynnwys golygfeydd efo’i ffrind gorau hoyw ‘Carl’ (Stuart McQuarrie) a’i mam ‘June’ (Anne Reid), fe lwyddodd y ddrama i gyfleu’r tensiynau dyddiol a wynebai ‘Kitty’, a’r hyn sy’n gwneud iddi benderfynu manteisio ar gynnig y dieithryn o ŵr busnes seimllyd ‘Michael’ (Stanley Townsend) y bu iddi gyfarfod mewn cynhadledd ddiweddar.

Gogoniant y ddrama ydi’r modd y mae’n apelio at wahanol garfannau o bobol, a buan iawn roedd Bethan a minnau yn medru uniaethu â’r gwahanol olygfeydd. Roedd cyfarwyddo Thea Sharrock yn slic, yn siarp ac yn peri i’r cyfan lifo’n rhwydd o’r naill olygfa i’r llall, a hynny ar set gyfoes, syml ond cwbl drawiadol Jonathan Fensom a lwyddodd i gyfleu tri chartref gwahanol a dau Westy gyda dim ond un soffa, un bwrdd, llwyfan ar dro a muriau oedd yn agor a chau.

Dyma ddrama arall oedd yn adrodd cyfrolau am ein bywyd bob dydd, yn llawn comedi a gwirioneddau, ac oherwydd y weledigaeth theatrig yn bleser i’r llygad a’r glust.

Mae ‘Happy Now?’ i’w weld yn Theatr y Cottesloe tan Mai 10fed. Mwy o fanylion am y ddwy ddrama ar www.nationaltheatre.org.uk

No comments: