Total Pageviews

Friday, 27 December 2013

Rhagflas o 2014

Y Cymro – 27/12/13


Blwyddyn o ddathlu ac o gofio bydd 2014, wrth inni goffau cychwyn un o erchyllterau’r ddynol ryw – Y Rhyfel Mawr yn Haf 1914. Theatr Bara Caws fydd yn cofio’r achlysur gyda’i rifíw newydd ‘Dros y Top’ wedi’i gyfansoddi gan y cwmni ifanc – Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones a Rhodri Siôn, o dan fentoriaeth y dewin drama Aled Jones Williams a cherddoriaeth wreiddiol Osian Gwynedd.  Wedi llwyddiant y daith ‘Hwyliau’n Codi’ yn gynharach eleni, parhau â’r patrwm o sioeau cynnar y cwmni wnaiff Betsan Lwyd, gan efelychu arddull agit prop Joan Littlewood, a’i ‘Oh What a Lovely War’ chwedlonol, sy’n cael ei ail-lwyfannu yn Theatr Frenhinol Stratford East, hanner can mlynedd union yn ddiweddarach. Bydd y sioe i’w weld yn Llundain rhwng y Chwefror 1af a Mawrth 15fed. Fel y gwelsom yn Y Cymro’r wythnos diwethaf, mae’r Theatr Genedlaethol hefyd wedi cyhoeddi eu bwydlen ar gyfer y flwyddyn newydd, ond cawl eildwym eto fydd y rhan helaeth ohono. Wrth groesawu’r ail-gyfle i weld portread grymus Rhian Morgan yn ‘Dyled Eileen’ yn ystod Eisteddfod Sir Gâr, dewr iawn fydd ymgais Arwel Gruffydd i ail-greu swyn y ‘digwyddiad theatrig’ allanol ‘Blodeuwedd’ o Domen y Mur, i dywyllwch y theatr.  Dathlu agoriad Theatr Wilbert yn Pontio Bangor fydd ei gynhyrchiad o ‘Chwalfa’, wedi’i addasu gan Gareth Miles a drama wreiddiol Caryl Lewis ‘Y Negesydd’, ar y cyd â Theatr Felinfach, sy’n cwblhau’r arlwy.  Wrth feirniadu’r ail-deithio tragwyddol, rhaid canmol Arwel am ddod ag wyth drama wreiddiol i’w llwyfan eleni, a sawl prosiect addawol cyffrous o Lydaw i’r Wladfa, yn berwi yn y pair, ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Gair o gyngor ar gyfer y dyfodol – efelychwch eich llwyddiant yn hytrach na’i ail lwyfannu!

Dathlu can mlynedd ers geni dewin geiriau Dylan Thomas fydd Clwyd Theatr Cymru, wrth ail-lwyfannu ei ddrama i leisiau, ‘Under Milk Wood’, chwedeg mlynedd ers ei chyfansoddi.  Bydd y sioe, o dan gyfarwyddyd Terry Hands, i’w weld yn Yr Wyddgrug rhwng y 6ed o Chwefror a’r 8fed o Fawrth, cyn teithio i Gaerdydd, Abertawe, Casnewydd, Aberhonddu, Aberystwyth a’r Drenewydd. Bydd y cyfansoddwr John Metcalf hefyd yn cyflwyno inni ei opera wreiddiol yn seiliedig ar y ddrama, mewn sawl Canolfan drwy Gymru, o dan adain Canolfan Taliesin a dathliadau Dylan100. A phetai hynny ddim yn ddigon, mae sôn y bydd National Theatre Wales, ar y cyd â BBC Cymru yn nodi’r dathliad gyda digwyddiad unigryw fydd yn plethu ffilm a pherfformiadau o Dalacharn i Efrog Newydd rhwng Mawrth a mis Mai. 


Parhau hefyd mae’r berw dramatig yn y Chapter yng Nghaerdydd gyda llwyfaniad o ddrama hir gyntaf Theatr 1.618 sef addasiad a phortread Sharon Morgan o ‘Priodferch Utah’ gan Carmen Medway-Stephens, ddiwedd Ionawr. Cwmni difyr a doniol yr Harri Parri’s sy’n ôl ganol Chwefror ar gyfer ‘The Big Day’ o waith Llinos Mai. Rhaid imi ddweud mod i wedi cael blas da o fywiogrwydd a chreadigrwydd ei chynhyrchiad diwethaf. Dewrder y ferch ifanc Malala fydd  dan sylw Theatr Iolo, ar Fawrth 20fed, ar y cyd â New Theatre Nottingham, gyda’r cynhyrchiad ‘A Girl With a Book’.


Dathlu wythfed Ŵyl Agor Drysau, sef Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc fydd Arad Goch, rhwng Ebrill 1af a’r 4ydd, drwy wahodd y byd a’i blant i Aberystwyth. Bydd mwy o fanylion am yr ŵyl, a gweddill arlwy’r cwmni ar eu gwefan hynod o greadigol a lliwgar, dros yr wythnosau nesaf.


Croesawu cyfarwyddwr artistig newydd o Perth, Yr Alban fydd Sherman Cymru, pan fydd y Wyddeles greadigol Rachel O’Riordan yn ymuno â’r cwmni, ddechrau’r flwyddyn. Tan hynny, mae dwy sioe Nadolig y Sherman wedi derbyn canmoliaeth uchel ar donfeddi Trydar, felly heidiwch yno i ddal hanes ‘The Sleeping Beauties’ a ‘Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo’ tan Ionawr 4ydd. ‘Fe Ddaw’r Byd i Ben’ o waith Dafydd James fydd un o gynyrchiadau sy’n cael ei ddatblygu ar y cyd gan y Sherman, Cwmni Richard Burton a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ganol Chwefror, a dwi’n annog pawb o bob oed i weld ‘Maudie’s Rooms’ gan Roar Ensemble ganol fis Ebrill. Sioe liwgar, fywiog, werth ei brofi, fydd yn eich tywys tu hwnt i furiau’r theatr gyffredin.

Parhau i ddatblygu gwaith Aled Jones Williams sef ‘Anweledig’ (Lleisiau Ysbyty Dinbych) fydd Frân Wen, yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â chyd gynhyrchu ‘Chwalfa’ â’r Theatr Genedlaethol, a pharatoi ar gyfer sioe ieuenctid arbennig iawn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ym Meirionnydd.


War Horse’, ‘Wicked’, ‘Cats’ a ‘Shrek’ fydd y dramâu cerdd mawr ar daith, tra bydd yr RSC yn cyflwyno Antony Sher fel Falstaff yn ‘Henry IV’, Rhannau 1 a 2, a ‘The Two Gentlemen of Verona’, ond peidiwch â phoeni am orfod teithio i Stratford, bydd y cyfan yn cael ei ddarlledu’n fyw, i’ch theatrau lleol. 

‘Stephen Ward’ ydi drama gerdd newydd, wleidyddol, syml ond digon swynol Andrew Lloyd Webber, a welais yn Theatr yr Aldwych yr wythnos hon. Mae ynddi holl gyfalawon melys, meistr y miwsig, ond yn anffodus tydi’r gerddorfa o allweddellau  yn gwella dim, ar y gerddoriaeth. Synnwn i ddim os na fydd y sioe yn lletya yma’n hir, ond mae hi’n barod i’w theithio, oherwydd symlrwydd rhad y cyfan.Yn Sheffield, o dan arweiniad Daniel Evans, bydd tymor o ddramâu Brian Friel gan gynnwys ‘Translations’ ac ‘Afterplay’  a sawl darlleniad o’i waith, tra bydd Daniel ei hun yn cyfarwyddo dros gant o bobol lleol yn nigwyddiad unigryw ‘The Sheffield Mysteries’. Bydd ‘The Full Monty’, hefyd o waith Daniel, i’w weld y Theatr Newydd yng Nghaerdydd a Bryste, cyn lletya yn Theatr Noël Coward, Llundain o’r 20fed o Chwefror. 

Drama gerdd olaf, ac anorffenedig y Cymro cerddorol Ivor Novello sef ‘Valley of Song’ fydd i’w weld yn theatr fechan y Finborough, yma yn Llundain am bythefnos yn unig o’r 12fed o Ionawr. Cymoedd De Cymru flwyddyn cyn cychwyn y Rhyfel Mawr, yw sail a swyn y sioe.

Ond tuag at y Donmar y bydda i’n heidio er mwyn gweld drama newydd y Cymro annwyl Peter Gill sef ‘Versailles’ o ddiwedd Chwefror tan Ebrill, ac yna ‘Privacy’ gan James Graham, awdur ‘This House’ a ‘Tory Boyz’, o ganol Ebrill tan ddiwedd Mai.


Digon felly at ddant pawb. Mwynhewch a chefnogwch eich theatrau!

Arolwg o 2013 a'r Cymro olaf!

Y Cymro 27/12/13

Wedi gwylio bron i 80 o gynyrchiadau, fe ddaeth blwyddyn arall i ben, ac am flwyddyn amrywiol y bu. Cyfle'r wythnos hon i fwrw golwg yn ôl dros lwyfannau Cymru a thu hwnt yn 2013, gan edrych ymlaen yn eiddgar am flwyddyn newydd, lawn mor anturus.

                                           

Fe gychwynnai gyda’r Theatr Genedlaethol, sydd wedi cael blwyddyn brysur, a lled llwyddiannus, o ystyried yr amrywiaeth o gynyrchiadau fu ar gael. Er imi fethu eu cynhyrchiad cyntaf sef ‘Y Bont’ yn Aberystwyth fis Mawrth, doedd yr addasiad i deledu ddim yn apelio, yn anffodus, gyda phrinder dialog a sgript gyhyrog, yn boenus o amlwg. Llawer mwy llwyddiannus a chofiadwy oedd fy nhaith i 'Tir Sir Gâr', a diolch i gyfarwyddo medrus Lee Haven Jones, a chast o actorion profiadol, sgript farddonol ac emosiynol Roger Williams, a phortreadau amrwd Siôn Ifan, Rhian Morgan a Gwydion Rhys. Man gwan y cynhyrchiad oedd tueddiad cyd-grëwr y cynhyrchiad, Marc Rees, i fod yn or-amlwg â’i ipad a’i gyflwyniad, gan dynnu oddi ar naturioldeb yr actio byw. 


I Domen y Mur, ger Trawsfynydd wedyn ddechrau’r Haf, (a bil o £200 am logi car!) er mwyn bod yn dyst i ‘ddigwyddiad theatrig’ Arwel Gruffydd, sef i lwyfannu drama farddonol Saunders Lewis, 'Blodeuwedd', yn ei chynefin naturiol. Er y bu cryn feirniadu ar allu rhai o brif gymeriadau’r ddrama i ynganu barddoniaeth Saunders, roedd swyn cyfareddol y lleoliad yn ddigon i faddau llawer o feia, a phortreadau Iddon Alaw a Martin Thomas, yn aros yn y cof, hyd heddiw. Aros hefyd mae’r cywaith cymunedol o dan arweiniad Bethan Marlow sef 'Blodyn', yn ardaloedd y Blaenau a Dyffryn Nantlle.

                                           

Methais weld eu benthyciad o’r gwaith celf  ‘Rhwydo’, sef y babell symudol a’i deipiaduron, a bod yn gwbl onest, doedd y sioe na’r syniad, yn apelio dim ataf. Ond ro’n i’n falch iawn o gael bod yn y Sherman i ddal portread lectrig Owen Arwyn, o’r meddwyn a’r methiant ‘Handi Al’, yn nrama ddirdynnol Aled Jones Williams, sef 'Pridd'. Cyfarwyddo a chynllunio hynod o fedrus a chynnil yn ogystal, a diolch i Owen am berswadio Aled, i’w gyfansoddi.


Llwyddiant hefyd oedd yr unig gynhyrchiad imi’i weld gan Frân Wen eleni, sef ‘Dim Diolch’, a gododd flas cynhyrfus am eu gwaith, gydol y flwyddyn, oherwydd newydd-deb y llwyfannu, goleuo a chynllunio. Mi fydd portread dagreuol Carwyn Jones, a’i gyd-actorion Martin Thomas a Ceri Elen, eto’n aros yn y cof. Clod hefyd i dîm marchnata’r cwmni sydd wedi ein hudo ag ymgyrchoedd cwbl unigryw ar lwyfannau fel Twitter a Facebook, yn enwedig felly gyda’r sioe ‘Gwyn’ a ‘Dim Diolch’, yn ogystal. Falle dyle’r cwmni roi gwersi i’n Theatr Genedlaethol, ynglŷn â sut i godi proffil a diddordeb, cyn ac yn ystod y sioe!


Bara Caws wedyn, o dan arweiniad artistig Betsan Llwyd, ac er mai dim ond medru dal ‘Cyfaill’ a ‘Te yn y Grug’ wnes i’r flwyddyn hon, mi gefais flas o’u rifíw ‘Hwyliau’n Codi’ a’u hail-lwyfaniad o ‘Llanast’, ddiwedd y flwyddyn, diolch i’r ffrwd o drydar cyson, a fideos ar eu gwefan.  Er nad oedd sgript a hualau  llenyddol ‘Cyfaill’ yn apelio ataf, cefais flas mawr o ‘Te yn y Grug’ Kate Roberts, diolch i addasiad penigamp Manon Wyn Williams, oedd yn dawnsio mor heini â Manon Wilkinson a Fflur Medi Owen, ar lwyfan rwystredig y cynhyrchiad. Roeddwn i’n croesawu rhyddid a symlrwydd set ‘Llanast’ yn fawr iawn, gyda’r gobaith y gwelwn ni lawer mwy o ddefnydd tebyg, yn y flwyddyn newydd.


Dim ond un cynhyrchiad weles i gan Arad Goch yn ogystal, ac am sioe a pherfformiadau cwbl gofiadwy ac egniol a gafwyd yn ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ gan Ffion Wyn Bowen a Gethin Evans, sydd newydd ddychwelyd o daith yn Nhunisia. Gwych iawn. Diolch i Arad Goch am eu gwaith diflino, a chwbl ddiddiolch yn aml iawn, yn ardal Ceredigion, a gydag Ieuenctid Cymru.


Ymateb cymysg iawn a fu ar fy ymweliadau â’r Sherman yng Nghaerdydd. Hwylustod taith y Megabus o Lundain, oedd un o’r prif atyniadau yno, ond siomedig oedd safon y gwaith gan y cwmni preswyl. Mae’n amlwg fod cryn fywyd a brwdfrydedd ifanc tu ôl i lenni newydd yr adeilad sgleiniog, fu’n dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed eleni, ond digon blêr a bregus oedd yr hyn a gyflwynwyd ar y llwyfan.  Siom imi oedd ‘Say it with Flowers’ gyda Ruth Madoc fel y gantores Dorothy Squires, a siom oedd ‘It’s a Family Affair’ a’m hatgoffodd o bantomeim dros-ben-llestri, yn sgil y cynllun set a gwisgoedd amatur ac amrwd. Cefais flas ar sgriptiau newydd Cymraeg ‘Drwy’r Ddinas Hon’, hyd yn oed os oedd gwendidau yn y cyfarwyddo. 


Siom hefyd oedd methu dal ambell i gynhyrchiad arall, a aeth â’m bryd eleni fel Genod y Calendr gan Theatr Fach Llangefni, ‘Whinging Women’ gan gwmni bywiog iawn o Ddyffryn Conwy,  Cerdyn Post o Wlad y Rwla gan Arad Goch a drama wreiddiol cwmni 3D, oedd yn dathlu eu pen-blwydd yn 10 oed eleni. 

Dim ond un cynhyrchiad lwyddais ei weld gan National Theatre Wales, a hynny ym mhellafion Ynys Môn, wrth i Hugh Hughes fwrw ei atgofion unigryw, a hynod o greadigol, o gwmpas Llangefni, a’r ynys gyfan. Er nad oedd y sioe yn y Theatr Fach gystal â’r hyn a welais ganddo yn y gorffennol, roedd y gwaith a’r dychymyg a blannwyd yn y siop a’r daith gerdded, yn werth y daith.  Unwaith eto, diffyg diddordeb, arian, ac amynedd a barodd imi fethu llawer o sioeau’r De ganddynt fel ‘Praxis Makes Perfect’ neu ‘Tonypandymonium’. Dim ond gobeithio bod arweinydd artistig y cwmni, John McGrath yn ceisio plesio pawb, ac nid dim ond y llafnau ifanc!

Cefais fy synnu gan frwdfrydedd y pwerdai theatrig cynhyrfus yn y Chapter a’r Sherman yng Nghaerdydd, ac er yn croesawu’r holl weithgaredd dramatig, a’r llu o gynhyrchiadau o bob maint, hwnt ac yma, gobeithio’n wir fod y criwiau ifanc yn dal i wylio a gwrando a dysgu gan arweinwyr llawer mwy profiadol, y tu hwnt i Gymru. Fy ofn pennaf ydi bod cnewyllyn afiach o agos yn tyfu ymysg theatrau’r ddinas, a all, o beidio bod yn ofalus a phwyllog, wneud llawer mwy o niwed i ddyfodol y ddrama, nac o werth. 


A beth am du hwnt i Gymru? Wel, blwyddyn lawn a difyr iawn er yr holl newidiadau, a fu hi mewn rhannau arall o’r wlad. Llongyfarchiadau enfawr i Daniel Evans sydd wedi dod a chanmoliaeth uchel iawn i gynyrchiadau Sheffield dros y blynyddoedd diwethaf, ac wedi denu llawer o Gymry hefyd, i rannu’r llwyddiant. Siân Phillips yn gadarn fregus fel y nain, yn y ddrama gerdd ‘This is My Family’ a Tom Rhys Harries yn drydanol o fywiog yn eu haddasiad o ddrama Alan Bennett, ‘The History Boys’.  Llyfnder a manylder cyfarwyddo Daniel sydd yn aros yn y cof o weld ei gynhyrchiad llwyfan o’r ffilm enwog ‘The Full Monty’ yn Leeds, ac sydd ar ei ffordd i’r West End yn y flwyddyn newydd, wedi ail-daith fer o gwmpas y wlad. Ac i gloi eu blwyddyn arobryn, mwy o ganmoliaeth i’w sioe Nadolig enfawr ‘Oliver’ sydd newydd agor yn y Crucible bythefnos yn ôl, ac sydd i’w weld tan ddiwedd mis Ionawr. Llongyfarchiadau i Daniel hefyd am gael ei ddewis ymysg y tri olaf ar gyfer arweinydd artistig Theatr Genedlaethol Lloegr, yn gynharach eleni, cyn i Rufus Norris ennill ei le, fel olynydd Nick Hytner fydd yn ymddeol yn 2015.


Ac o sôn am y National Theatre, digon siomedig oedd eu dewis a’r cynhyrchiadau a welais yno eleni. Rwyf eto’i weld ‘The Light Princess’, sef  eu sioe Nadolig lliwgar, ond digon amheus yr oeddwn o gysyniad eu cynhyrchiad o ‘Othello’ ac  ‘Emil and the Detectives’, a fu’n ddiweddar.  Roedd ‘This House’ a leolwyd yn y Tŷ Cyffredin o waith James Graham yn plesio’n fawr, felly hefyd ‘The Curious Incident of the Dog in the Night time’ a welais yn Theatr Apollo fis Mai, pan oedd ei nenfwd a’i grandrwydd dal yn gyfa, cyn y gyflafan yr wythnos hon. 

Roeddwn i’n llawn balchder o weld actorion ifanc o Gymru yn hawlio’u lle ar lwyfannau Llundain eleni; Tom Rhys Harries o Gaerdydd ymysg yr enwau mawr yn y ddrama ‘Mojo’ a Steffan Harri o Drefaldwyn yn 'Spamalot.

Parhau i’m swyno gwnaeth yr RSC a Theatr Genedlaethol yr Alban gyda’r cynhyrchiad cofiadwy o ddilyniant i’r ddrama Macbeth, ‘Dunsiane’ ym Mryste, a’r 'Richard II' hudolus yr RSC a welais yn y Barbican yn Llundain, yr wythnos hon, gyda’r cyn Dr Who, David Tennant, a’i wallt hir euraidd, yn rhoi bywyd a thro annisgwyl yng nghymeriad y brenin uwchfrydol yma. 


Y dramâu cerdd wedyn, a ddaeth yn eu niferoedd newydd o’r ‘The Commitments’ Gwyddelig i’r ‘From Here to Eternity’ filwrolBoddi mewn melyster wnaeth ‘Charlie and the Chocolate Factory’  a’m dallu gan yr holl sêr canmoliaethus a wnaeth ‘Merrily We Roll Along’ gan y Mernier. Apelio hefyd wnaeth tymhorau  newydd o ddramâu Vicky Featherston yn y Royal Court a Josie Rourke yn y Donmar, gyda ‘Narrative’ Anthony Nielson yn y Court, a ‘The Night Alive’ o waith McPherson yn y Donmar, ymysg yr uchafbwyntiau. 


Tymor Michael Grandage yn Theatr Noël Coward a roddodd y mwynhad mwyaf imi; o’r ‘Privates on Parade’ byrlymus ddechrau’r flwyddyn, hyd urddas y Fonesig Judi Dench a Ben Whishaw yn ‘Peter and Alice’ a phresenoldeb llwyfan a phortread bythgofiadwy Daniel Radcliffe o’r anwylyn o glaf yn ‘The Cripple of Inishmaan’.

A dyna ni, blwyddyn lawn arall ar bapur, ac yn saff ar dudalennau’r cof. Blwyddyn anodd imi, am sawl rheswm, ac o’r herwydd, fy mlwyddyn a’n ngholofn olaf ar gyfer Y Cymro. Diolch i chi gyd am eich sylwadau a’ch cwmni ers 2006. Mi fu hi’n bleser eich tywys yn wythnosol ar draws lwyfannau’n gwlad, ond digon ydi digon, a rhaid bellach yw rhoi fy marn yn y to, ac estyn am yr ysbryd creadigol, er mwyn creu i’r llwyfan, yn hytrach na thraethu amdano.  Cyn cau pen y mwdwl, mi geisiai roi fy marn a blas ichi o’r hyn sydd i ddod, yn y Flwyddyn Newydd. Gyda phob dymuniad da am flwyddyn lewyrchus a llwyddiannus. 
Diolch ichi. Amen!

Friday, 20 December 2013

Spamalot

Y Cymro – 20/12/13


Mae hogia’r Monty Python yn ôl yn y newyddion ar hyn o bryd, yn sgil cyhoeddi eu haduniad arbennig yng ngofod enfawr yr O2, yma yn Llundain, yn 2014. Aduniad, gyda llaw, a werthodd pob ticed o fewn eiliadau! Felly, mae’r galw am ddeunydd doniol a deifiol pump o’r chwe gwreiddiol dawnus yma’n ddihareb o ddibynnol. 

Os am flas o waith un o’r creaduriaid comig, y Cymro o Fae Colwyn, Terry Jones, yna heidiwch i gastell Caerdydd dros y Nadolig, i gartref dros dro'r ‘Silly Kings’. Bydd y sioe deuluol ryngweithiol hon yn llawn plisg cnau coco’r Pythoniaid, hiwmor gwirion a cherddoriaeth fyw Patrick Dawes o Groove Armada, â’r cyfan mewn Spiegeltent enfawr wedi’i gwresogi, oddi mewn i furiau’r castell mawreddog.  Ymhlith y cast, sy’n cynnwys cerddorion a pherfformwyr syrcas, mae’r actorion Remy Beasley, Stephen Casey, Kier Charles, George Fuller, Maxwell James, Hannah McPake, Sion Pritchard a Matthew Woodyatt.


Mae’r sioe yng Nghaerdydd tan y 4ydd o Ionawr. Mwy drwy ymweld â www.nationaltheatrewales.org neu drwy ffonio 029 2063 6464.

A dyma ddod at Gymro arall, fu’n serennu yn sioe deithiol Monty Python, ‘Spamalot’ ond sydd bellach wedi nythu yn theatr y Playhouse yma yn Llundain, nepell o’r Strand a’r afon Tafwys.  Nid dyma’r tro cyntaf imi weld y sioe liwgar a bywiog hon; cefais y cyfle i’w dal hi ar lwyfan enfawr theatr y Palace, rai blynyddoedd yn ôl, cyn iddi ymadael â’r West End, a theithio o gwmpas y wlad, cyn dychwelyd. Dychwelyd am fod galw mawr amdani, mae’n debyg, a hawdd gweld pam.


Chware ar eiriau sydd yma, drwyddi draw, wrth droi Camelot y Brenin Arthur yn Spamalot, dafod yn eich boch! Yn ddigon tebyg i’r ‘cig’ o’r un anian, mae’r gymysgfa yma o gomedi geiriol slapstic, hiwmor hynod o’r pair Python a dirmyg doniol tuag at ddramâu cerdd, yn cydio o’r cychwyn cyntaf. Gyda phob mis a blwyddyn aiff heibio, caiff y deunydd ei addasu i’w gadw’n gyfoes o’r Boris benfelyn (maer Llundain) ar un o’i feiciau hynod i sgarmes Saatchi a’i gogyddes o gyn-wraig i’r babi brenhinol.


Mi wyddwn fod Steffan Harri, y llanc ifanc dawnus o Ddolannog, ger Llanfair Caereinion, a raddiodd o’r Guildford School of Acting (gydag anrhydedd y myfyriwr gorau), wedi ymuno â chast y sioe egniol hon. Er bod ei gyfraniad nos weithiol arferol yn cynnwys Ffrancwr gwallgo’ ac Albanwr anifeilaidd (yn ogystal â dawnsiwr Morus yn ystod un o ganeuon enwocaf y sioe), ddiwedd yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o’i weld yn dirprwyo un o brif actorion, sef ‘Lancelot’.  A bod yn gwbl onest efo chi, oni bai am allu anhygoel Steffan i newid cymeriad, acen  a gwisg mewn eiliadau prin, go brin y byddai sioe o gwbl y noson honno! 


Wrth i’r golygfeydd doniol ddilyn taith y Brenin Arthur a’i seid-cic o was, sy’n cael eu portreadu ar hyn o bryd gan ‘Dick and Dom’ – sêr rhaglenni plant CBBC, i geisio canfod y Greal Sanctaidd, ymddangosodd Steffan mewn myrdd o gymeriadau gwahanol, gan barhau i bortreadu ei gymeriadau arferol! Gyda phob cymeriad newydd a ddaeth i’r llwyfan, bu’n rhaid imi syllu’n ofalus a phendroni cyn deall, a rhyfeddu eto, at ddawn drydanol y Cymro i greu’r creadigaethau comediol, dro ar ôl tro. O goeden uchel ar stilts i’r arwr sy’n ennill calon Gwenhwyfar, yn ei thong o drôns! – (ond peidiwch â sôn am hynny wrth Barti Cut Lloi, neu caiff o byth beint arall yn nhafarn unigryw'r Cann Office!)


Braint yn wir oedd ei longyfarch, a chael clonc gyda’i rieni cefnogol a’i deulu a chyfeillion balch, ar ddiwedd y sioe. O lwyfan Eisteddfod yr Urdd a Theatr Maldwyn, hyd golegau a llwyfannau Llundain, roedd ei bresenoldeb hyderus, ei wên hudolus a’i allu actio yn amlwg iawn, o’i gamau cyntaf ar y llwyfan. Prawf sicr o’i allu a’i brofiad, a diolch enfawr iddo am ddewis y llwyfan, yn hytrach na’r cae chwarae! 

Heidiwch i’w weld tra medrwch chi, ac os na chewch chi gyfle i ddal y sioe yma, mi glywais si gan dderyn bach, ei fod eisoes wedi’i ddewis i bortreadu un o brif gymeriadau mewn drama gerdd enwog arall, yn y flwyddyn newydd! Da iawn wir, a chwbl haeddiannol.

Mae Spamalot i’w weld yn y Playhouse tan yr 22ain o Chwefror 2014. Cofiwch bod dau docyn i’w gael, am bris un, bob nos fawrth! Mwy o wybodaeth drwy ymweld â www.spamalotwestend.co.uk neu drwy ffonio 0844 871 7631.